Styrer og utvalg

Norsk olje og gass er organisert som to bransjer, en for oljeselskapene og en for leverandørbedriftene, hver med sitt Topplederforum.

En felles generalforsamling er øverste myndighet i Norsk olje og gass. Topplederforum for de to bransjene velger selv sin leder blant medlemmene som er valgt til styret.

Norsk olje og gass' styre består av ni medlemmer valgt av generalforsamlingen. Fem av disse velges fra oljeselskapene, fire velges fra leverandørbedriftene.

Styret i Norsk olje og gass har følgende sammensetting:

Kristin   Færøvik, Lundin Norway (styreleder)

Karl Johnny Hersvik, Aker BP
Tom Huuse, GE Oil & Gas
Arne Sigve Nylund, Equinor
Pierre Bang, Total E&P Norge
Vidar Nedrebø, Repsol Norge AS
John E Stangeland, Norsea Group 
Erik H Sæstad, Oceaneering AS
Monica Th. Bjørkmann, Subsea 7 

 

Styreleder velges på generalforsamlingen. Styret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er til stede.

Det er tre faste utvalg i Norsk olje og gass; Employer Policy Committee, Policy and Public Affairs Committee og Operations Committee.

Utvalgene er sammensatt av representanter fra medlemsbedriftene, og arbeider med sentrale spørsmål for olje- og gassindustrien. Det blir etablert arbeids- og ressursgrupper i tilknytning til utvalgene og styringsgruppen etter behov.

Norsk olje og gass' administrasjon er organisert i pakt med foreningens styrings- og utvalgsstruktur.

Image
Image