Om oss

Krav til å jobbe offshore

Svar på generelle spørsmål samt sikkerhets- og beredskapsopplæring
Background photo

Gyldig sikkerhets- og beredskapsopplæring for personell som skal arbeide på innretninger på norsk kontinentalsokkel

Dersom man skal arbeide på innretninger på norsk kontinentalsokkel, må man ha gyldig sikkerhets- og beredskapsopplæring. Dette gjelder både for personell i fast arbeidsrotasjon offshore, og for personell med kun sporadiske oppdrag offshore.

Krav til sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Norsk olje og gass kvalifiserte kursleverandører.

Hvordan behandles avvik fra retningslinje 002?

All avviksbehandling fra krav i retningslinje 002 om sikkerhets- og beredskapsopplæring behandles og dokumenteres av den enkelte operatør, og ikke av Norsk olje og gass. Ref. kapittel 6 i retningslinjen.

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring – Repetisjon (GSK – rep.)

Alle som oppholder seg på innretning på norsk kontinentalsokkel skal gjennomføre repetisjon av sikkerhetsopplæring hvert 4 år.

Kursdokumentasjon utløper siste dag i måneden 48 måneder etter sist avlagt GSK eller GSK-repetisjon.

  • Personell som ikke har gjennomført GSK-repetisjon innen 4 år må ta repetisjonskurset før utreise.
  • Personell som ved utreise ikke har gjennomført GSK-repetisjon i løpet av de siste 8 år må gjennomføre nytt grunnleggende sikkerhetsopplæring.

Se forøvrig illustrasjon her  

Kan jeg få innvilget utsettelse fra fristen om repetisjon av grunnleggende sikkerhetsopplæring?

Det er den enkelte operatør som tar stilling til dette.

Kan man slippe å ta helikopterevakueringsøvelsen (HUET)?

Alle som tar GSK skal gjennomføre helikopterevakueringstrening HUET. 

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon (GSK-rep.)

Personell kan få unntak for helikopterevakueringstrening HUET ved gjennomføring av GSK-repetisjon, og da skal kursbeviset merkes med GSK-N.  For personell som ikke gjennomfører HUET vil GSK-repetisjon kun være gyldig for norsk sokkel.   

På repetisjonskurset er vanntilvenningsmodulen, som tas i forkant av helikopterevakueringsøvelsen, obligatorisk. Personer som gjennomfører vanntilvenningsdelen, men som til tross for god tilrettelegging likevel ikke greier å gjennomføre helikopterevakueringsøvelsene, vil få såkalt N-notasjon på sitt kursbevis.  

Hva koster grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs?

Svar: Ta kontakt med kursleverandør for å få rede på pris.

Jeg har mistet kursbeviset mitt. Hvor kan jeg henvende meg for å få nytt kort?

Ta kontakt med kursleverandøren der du tok kurset dersom du har mistet kursbeviset ditt, og be om å få nytt kursbevis tilsendt.

Jeg skal jobbe offshore utenfor Nordsjøområdet (f.eks. Brasil, Qatar, USA etc.) og vil vite om mitt Norsk olje og gass grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs, tatt i Norge, er godkjent der.

For å finne ut om grunnleggende sikkerhets og beredskaps opplæring i Norge er godkjent i andre land utenom Storbritannia, Danmark og Nederland, må man ta kontakt med operatørselskapet man skal jobbe for.

Har røykdykkere ifølge Norsk olje og gass’s retningslinjer krav på trening i arbeidstiden?

Det finnes ingen Norsk olje og gass retningslinje for røykdykkere som stiller krav til trening i arbeidstiden. Det er opp til hvert enkelt selskap å iverksette et slikt tiltak.

Svangerskaps- og fedrepermisjon

Alle som oppholder seg på innretning på norsk kontinentalsokkel skal gjennomføre repetisjon av sikkerhetsopplæring hvert 4 år.

Kursdokumentasjon utløper siste dag i måneden 48 måneder etter sist avlagt GSK eller GSK-repetisjon.

  • Personell som ikke har gjennomført GSK-repetisjon innen 4 år må ta repetisjonskurset før utreise.
  • Personell som ved utreise ikke har gjennomført GSK-repetisjon i løpet av de siste 8 år må gjennomføre nytt grunnleggende sikkerhetsopplæring.

Det er innehaver av kursbeviset sitt ansvar å påse at repetisjonskurset tas i god tid før kursbeviset utløper.

Er STCW sikkerhetskompetanse gyldig i petroleumsindustrien på norsk sokkel?

Sertifisert maritimt personell på flyttbare innretninger i henhold til STCW-konvensjonen, ansees å ha likeverdig sikkerhetsopplæring som etter retningslinje 002.

Sertifisert maritimt personell skal gjennomføre repetisjon av sikkerhetsopplæring hvert 5 år i henhold til krav i STCW- konvensjonen. For dette personellet gjelder ikke repetisjonsintervallet på 4 år i punkt 4.3 for GSK-repetisjon.

Sertifisert maritimt personell skal i tillegg ha gjennomgått helikopterevakueringstrening HUET hos Norsk olje og gass godkjent kursleverandør som leverer HUET. HUET for sertifisert maritimt personell skal repeteres med intervaller på 5 år.

Arbeidstakere som har gjennomført HUET kan få unntak fra HUET-repetisjon av reder dersom vedkommende har store problemer med gjennomføringen. Unntaket skal være dokumentert.

Det er personell med følgende STCW sertifikat dette gjelder (Engelsk/Norsk):

Certificate of Competency (CoC)/Kompetansesertifikat 

 

D1          Master Mariner /            Sjøkaptein          

Kl. 1

D2          Chief Mate         /             Dekksoffiser       

Kl. 2

D3          Officer of the Watch/    Dekksoffiser       

Kl. 3

D4          Officer of the Watch/    Dekksoffiser       

Kl. 4

 

 

M1         Chief Engineer officer/  Maskinoffiser    

Kl. 1

M2         Second Engine Officer/  Maskinoffiser     

Kl. 2

M3         Officer in charge of an engineering watch (OOW)/Maskinoffiser    

Kl. 3

M4         Officer in charge of an engineering watch (OOW)/Maskinoffiser   

Kl. 4

 

 

Electro-technical officer/ Skipselektrikeroffiser 

 

 

 

Certificate of Proficiency (CoP)/Ferdihetssertifikat

 

Able Seafarer Deck/                      Matros

 

Able Seafarer Engine/                   Motormann

 

Electro-technical Rating/             Skipselektriker

 

Sikkerhets- og beredskapskurs tatt i andre land som ikke omfattes av Nordsjøavtaler

OPITO grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt ved kurssentra i andre land som ikke er omfattet av "The Mutual Agreement", vil ikke automatisk bli godkjent for norsk sokkel. 
Her er det den enkelte operatør som må godkjenne sikkerhets- og beredskapskompetansen til hver enkelt.

Med hensyn til kurs tatt ved utenlandske kurssentra (som ikke er omfattet av "The Mutual Agreement"), og som heller ikke er OPITO-godkjent, så er det den enkelte operatør som må godkjenne sikkerhets- og beredskapskompetansen til hver enkelt i disse tilfellene.

Norsk olje og gass vurderer ikke individuelle kursbevis, og eventuelle spørsmål knyttet til kursbevis må rettes til den aktuelle operatør.

Nordsjøavtaler

Nordsjøavtalen eller «The Mutual Agreement»

«The Mutual Agreement» er en avtale mellom Storbritannia, Danmark, Nederland og Norge om gjensidig godkjenning av hverandres grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs samt spesialisert sikkerhetsopplæring.

Sikkerhetskurs (både grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs og spesialisert sikkerhetsopplæring) som er tatt i andre land enn Storbritannia, Norge, Danmark og Nederland er ikke omfattet av den gjensidige godkjenningsordningen. 
Den enkelte operatør må avgjøre om kurset/kursene møter kravet. 
Hvis du har gjennomført et slikt kurs må du derfor kontakte operatørselskapet (eller be din arbeidsgiver kontakte operatørselskapet) for å få avklart om kurset ditt er godkjent.

Merk: Når opplæringen er tatt i et av de andre landene ihht. The Mutual Agreement, vil man som oftest måtte ta et såkalt "Additional Basic Safety and Emergency Training Course for the Norwegian Continental Shelf" i tillegg.

Dette kurset inkluderer kjennskap / trening i bruk av pustelunge, redningsstrømpe, norsk redningsdrakt m.m. 

Petroleumsindustrien i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark har gjort avtaler om gjensidig godkjennelse av sikkerhets- og beredskapsopplæring for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten gyldig på tvers av sokkelgrensene i Nordsjøen.

Les mer om Nordsjøavtalene her.

Helseattest

Arbeidstakere i petroleumsvirksomheten må ha gyldig "offshore helseattest". For de fleste vil dette innebære en helseerklæring utstedt av særskilt godkjente petroleumsleger. 
Helseerklæringen er normalt gyldig i 2 år hvis ikke petroleumslegen har gitt begrenset gyldighetstid. 
Vær oppmerksom på at andre typer helseerklæring (førerkort, dykking, arbeidstaker på skip) ikke er godkjent. 
Britisk og nederlandsk helseerklæring - utstedt av leger godkjent av hhv OGUK og NOGEPA - er likeverdig godkjent.

Fylkesmannen Rogaland behandler spørsmål knyttet til helseerklæringer i petroleumsvirksomheten og har utarbeidet en informativ.
Har du spørsmål knyttet til helse og skikkethet for offshore arbeid bør du i første omgang kontakte en petroleumslege. 
Fylkesmannen i Rogaland publiserer på sine nettsider ajourførte lister over godkjente petroleumsleger.

"Spørsmål og svar" side knyttet til dette: 
http://fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Helse-offshore/Helseerklaring/ 
Kontakt: Tlf. +47 51568700, e-post: postmottak@fmro.no

Krav for besøkende til offshore installasjoner

Når det gjelder hvilke krav som gjelder for besøkende til de ulike offshore installasjonene anbefaler vi at du tar kontakt med den enkelte operatør får å få nærmere opplysninger om dette.