Om oss

Fakta om medlemskap

Norsk olje og gass kan oppta både oljeselskaper og leverandørbedrifter som medlemmer. Oljeselskaper må i henhold til vedtektene være rettighetshavere i utvinningstillatelser (lisenser).
Background photo

Fellesbetegnelsen leverandørbedrifter brukes om bedrifter innen oljeboring, forpleining, forsyning, oljeservice, undervannstjenester, samt andre bedrifter som har sin hovedaktivitet knyttet til oppstrøms olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel.

HVA KOSTER ET MEDLEMSKAP I NORSK OLJE OG GASS?

Kostnadene ved medlemsskap varierer etter om selskapet er leverandør eller om det er et oljeselskap.

Bedrifter i  Norsk olje og gass' bransje for leverandører: 
1,5 o/oo av totalt utbetalt arbeidslønn, dog minimum Kr 20.000,-

Bedrifter i Norsk olje og gass' bransje for oljeselskap:  

Oljeselskapene betaler en kontingent som for hvert budsjettår fastsettes utgjør et samlet beløp tilsvarende de budsjetterte utgifter til ordinær foreningsvirksomhet, med fradrag av den kontingent som innbetales av leverandørselskapene.

 

Kontingenten fordeles mellom oljeselskapene således at halvparten utlignes som et likt beløp, mens den andre halvparten utlignes på grunnlag av utbetalt arbeidslønn i det foregående år for den virksomhet som dekkes av medlemskapet i Norsk olje og gass.

 

For foreningens direkte bistand i oljeselskapenes virksomhet på områder hvor det er rasjonelt at oppgaver løses i fellesskap, så som felles prosjekter, FOU-virksomhet og betaling av støttebidrag, fordeles foreningens faktiske utgifter mellom oljeselskapene således at den enkelte bedrifts andel fastsettes som forholdes mellom :

 

• det kommende budsjettårs totale budsjetterte leteutgifter, driftsutgifter
  og investeringer i egenopererte lisenser, og

• de totale budsjetterte leteutgifter, driftsutgifter og investeringer i alle
   lisenser operert av oljeselskap som er medlemmer i Norsk olje og gass.

Medlemskap i Norsk olje og gass forplikter også til medlemskap i NHO. 

For medlemsbedrifter omfattet av tariffavtale påløper det dessuten innbetalinger til fellesordningene NHO-LO.

SØKNADSSKJEMA

Klikk her for å laste ned søknadsskjema for bedrifter som vil levere inn søknad om medlemskap i NHO/Norsk olje og gass.