Radioaktivitet i produsert vann – ingen miljøvirkninger?

Background photo

Produsert vann som slippes til sjø fra petroleumsvirksomheten på sokkelen inneholder varierende mengder med naturlig forekommende lavradioaktive isotoper, såkalt NORM. Rapporten slår fast at utslippene ikke øker radioaktivitetsnivået i Nordsjøen verken i vann eller sedimenter og at det heller ikke er målbart i økosystemene. Forfatterne konkluderer med at det er usannsynlig at utslippene medfører effekter hos marine organismer.


Dokumenter


Radioactivity produced water.pdf