Miljøeffekter av Deepwater Horizon-ulykken

Background photo

Fokus på effekter på fisk og effekter av dispergeringsmidler

NIVA har av Norsk olje og gass fått i oppdrag å foreta en litteraturstudie på effektene av ulykken på marint liv, og den foreliggende rapporten er en sammendragsrapport på hva som var dokumentert av effekter til og med desember 2011. Fokuset er effekt på fisk og effekt av dispergeringsmidler, selv om effekter på andre økosystemkomponenter kort er oppsummert.


Dokumenter


Deepwater horizon summary report - final.pdf