Rapporter

Her finner du ulike rapporter som er relevant for klima- og miljøarbeidet til Norsk olje og gass.

Background photo
01.07.22
Klima- og miljørapport 2022
Norsk olje og gass gir hvert år ut en egen klima- og miljørapport med detaljert oversikt over alle utslipp fra petroleumsindustrien foregående år. Fra og med 2021 blir rapporten publisert digitalt.
18.01.22
Rapport om analyse av naftensyrer
Naftensyrer er en stoffgruppe som finnes tilstede i produsert vann. Det har ikke vært noen standardisert metode for analyse av naftensyrer. Dette har medført at kunnskapen om tilstedeværelse av slike syrer har vært ufullstendig beskrevet. Norsk olje og gass har i flere år jobbet sammen med operatørene for...
22.06.21
Klima- og miljørapport 2021
Norsk olje og gass gir hvert år ut en egen klima- og miljørapport med detaljert oversikt over alle utslipp fra petroleumsindustrien foregående år. Fra og med 2021 blir rapporten publisert digitalt.
15.02.21
Statusrapport 2021: Framtidens energinæring på norsk sokkel – Klimastrategi mot 2030 og 2050
På god vei til å nå klimamålene i 2030.
29.06.20
Framtidens energinæring på norsk sokkel
Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine absolutte klimagassutslipp med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005, og redusere utslippene til nær null i 2050.
20.04.20
Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved CO2-håndtering i Norge
Rapporten er skrevet av SINTEF med rådgiving fra NTNU på oppdrag fra NHO, LO, Fellesforbundet, Norsk Industri, Norsk Olje og gass, og Industri Energi. Målet er å vise mulighetene knyttet til fullskala CO2-håndtering i Norge.
05.03.20
Klima- og miljørapport 2020
Norsk petroleumsindustri har en klar ambisjon: Vi skal være verdensledende innen miljø. Da må vi stadig forbedre oss. Detaljert rapportering av utslipp er helt nødvendig for å kunne måle utviklingen og graden av måloppnåelse.
21.08.19
Hydrogen for Europe – Final report of the pre-study
The hydrogen for Europe pre-study has been undertaken with the purpose of assessing current knowledge about the potential hydrogen has to decarbonize the European economy.
05.06.19
The potential for CCS and CCU in Europe
Report to the thirty second meeting of the European Gas Regulatory Forum 5-6 June 2019.
21.05.19
Systemvirkninger og næringsperspektiver ved hydrogen
På oppdrag fra Gassco, Innovasjon Norge, Norsk Hydrogenforum, Norsk olje og gass, Petoro, Olje- og energidepartementet og Småkraftforeninga i samarbeid med Kvinnherad Energi og Sunnhordland Kraftlag.
10.04.19
Hvordan gjøre CO2-fangst og -lagring lønnsomt?
Hvordan nye virkemidler kan utvikle markeder for lavkarbonprodukter.
05.03.19
Klima og miljørapport 2019
Norsk petroleumsindustri har en klar ambisjon: Vi skal være verdensledende innen klima og miljø. Da må vi stadig forbedre oss. Detaljert rapportering av utslipp er helt nødvendig for å kunne måle utviklingen og graden av måloppnåelse.
Miljø | 22.01.19
OSPAR Risk Based Approach
Offshore Industry Committee (OIC) i OSPAR har arbeidet med en holistisk tilnærming til en risikobasert tilnærming til håndtering av produsertvannutslipp fra offshore virksomheten i Nordsjøen og Norskehavet. Norsk olje og gass engasjerte Wageningen Universitetet i Nederland til dette prosjektet sammen med en arbeidsgruppe bestående av operatører på...
Miljø | 20.11.17
Gassens rolle i Europa
R apporten er utarbeidet av THEMA Consulting Group AS på oppdrag av Norsk olje og gass.  Formålet er å gi en overordnet kunnskapsstatus for hvilken rolle gass spiller i det europeiske  energimarkedet.  
Miljø | 17.02.17
Undervannsinjeksjon av dispergeringsmidler - kunnskapsstatus
Utstyr for undervannsinjeksjon av dispergeringsmidler er i dag på plass for bruk på norsk sokkel. Men som oljeverntiltak gjenstår fortsatt utfordringer i forhold til regelverk og metodikk. SINTEF i samarbeid med Havforskningsinstituttet har derfor gjennomført en utredning om kunnskapsstatus. Rapporten tar for seg blant annet effektivitet,...
Miljø | 20.09.16
Klima - norsk sokkel i endring
Bakgrunnen for klimarapporten og veikartet er KonKraft-organisasjonenes felles syn på hvordan norsk petroleumsnæring kan bidra til å løse en av vår tids største utfordring, klimautfordringen.
Miljø | 25.02.16
Rensing av oljeinnholdet i produsert vann
Med utgangspunkt i nullutslippsarbeidet har Miljødirektoratet vurdert å stille strengere krav til rensingen av produsert vann som slippes ut fra felt på sokkelen. I dag er kravet at dispergert olje skal være 30 mg/liter eller lavere, mens gjennomsnit
Miljø | 20.07.15
Feltspesifikke utslippsrapporter 2014
Lastes ned fra menyen under:
Miljø | 28.08.14
Feltspesifikke utslippsrapporter 2013
Lastes ned i høyre marg.
Miljø | 25.07.14
TCC treatment of OBM cuttings
The Norwegian Oil and Gas Association took the initiative to implement this project to enlight on environmental issues related to offshore  thermal  treatment of drill cuttings contaminated with oil-based mud (OBM cuttings). 
Miljø | 08.04.14
Status for oljevernberedskapen på norsk sokkel
Bakgrunnen for denne rapporten er et brev fra Miljødirektoratet til Norsk olje og gass i fjor, der det ble stilt en rekke spørsmål ved kapasiteten og robustheten på norsk sokkel. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med industrien og Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO).
Miljø | 02.10.13
Herkomst av sjøfugler utenom hekkeperioden
Norsk oljeindustri gjennomfører alltid analyser av miljørisiko som et grunnlag for å vurdere om de kan igangsette aktiviteter i et område og hvordan risikoen best kan minimaliseres. Forekomsten av sjøfugl i området er blant de viktigste datakildene for analysene. Utbredelsen i hekkesesongen er best kartlagt, mens kartlegging av sjøfuglenes høst-,...
Miljø | 28.06.13
Radioaktivitet i produsert vann – ingen miljøvirkninger?
Produsert vann som slippes til sjø fra petroleumsvirksomheten på sokkelen inneholder varierende mengder med naturlig forekommende lavradioaktive isotoper, såkalt NORM. Rapporten slår fast at utslippene ikke øker radioaktivitetsnivået i Nordsjøen verken i vann eller sedimenter og at det heller ikke er målbart i økosystemene. Forfatterne konkluderer...
Miljø
Feltspesifikke utslippsrapporter 2012
Miljø | 08.04.13
Feltspesifikke utslippsrapporter 2011
Feltspesifikke utslippsrapporter 2011 finner du her
Miljø | 13.02.13
Vurdering av oljeholding avfall
Miljø | 03.01.13
Radioactive non-equilibrium in Produced Water
This study comprises results from produced water samples from 10 installations representing 38.6 % of the total releases of produced water on the Norwegian Shelf. The produced water samples have been analysed with respect to the relevant individual radionuclides (parent and daughter nuclei) utilizing low-level alpha- and gamma spectrometry and low...
Miljørapport 2012 | 25.06.12
Feltspesifikke utslippsrapporter 2011
Miljø | 20.06.12
Vurdering av oljeholdig avfall fra petroleumsvirksomheten til havs
Miljø | 10.05.12
Miljøeffekter av Deepwater Horizon-ulykken
Fokus på effekter på fisk og effekter av dispergeringsmidler NIVA har av Norsk olje og gass fått i oppdrag å foreta en litteraturstudie på effektene av ulykken på marint liv, og den foreliggende rapporten er en sammendragsrapport på hva som var dokumentert av effekter til og med desember 2011. Fokuset er effekt på fisk og effekt av dispergeringsmid...
Miljø | 23.01.12
Study of the environmental impact of disposing of concrete installations
This report deals with the various environmental consequences of either abandoning concrete installations offshore on the Norwegian continental shelf (NCS) or towing them to land for disposal there.
Miljørapport 2011 | 14.06.11
Feltspesifikke utslippsrapporter 2011
Miljørapport 2007 | 25.01.11
Feltspesifikke utslippsrapporter 2007
Miljørapport 2003 | 28.12.10
Feltspesifikke utslippsrapporter 2003
Miljørapport 2005 | 28.12.10
Feltspesifikke utslippsrapporter 2005
Miljørapport 2010 | 28.12.10
Feltspesifikke utslippsrapporter 2010
Miljø | 26.12.10
Norsk olje og gass/NOFO Summary of differences between offshore drilling regulations in Norway and U.S. Gulf of Mexico
Umiddelbart etter Deepwater-Horizon-ulykken i Mexicogulfen ba Norsk olje og gass og Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) Det Norske Veritas om å sammenstille en rapport som ser på forskjeller i regelverket i Norge og amerikansk del av Mexicogulfen.
Miljø | 21.12.10
Utredning av mulige utslipp til luft av PCB, HCB og dioksiner fra termiske prosesser offshore
Denne studien er gjennomført for å få en bedre forståelse av mulig risiko for utslipp av klorerte aromatiske forbindelser fra termiske prosesser som benyttes i oljevirksomheten på norsk sokkel. Primært er innsatsen rettet mot stoffgruppen polysykliske bifenyler (PCB) og enkeltforbindelsen heksaklorbensen (HCB). Sekundært er det også søkt vurdert...
Miljørapport 2004 | 07.12.10
Feltspesifikke utslippsrapporter 2004
Miljørapport 2006 | 06.12.10
Feltspesifikke utslippsrapporter 2006
Miljørapport 2009 | 06.12.10
Feltspesifikke utslippsrapporter 2009
Miljø | 01.04.10
Environmental Risk Assessment of Exploration Drilling in Nordland VI
DNV has, on assignment from Norsk olje og gass, conducted an environmental risk analysis for a hypothetical exploration drilling  operation in Nordland VI. The analysis has been conducted for a “base case” which has been developed using conventional analysis methodology and for an “alternative case” which takes into account risk reducing...
Miljø | 01.03.10
Beredskap mot akutt oljeforurensning i nordområdene
Oljevirksomheten på norsk sokkel oppfyller alle krav til lav miljørisiko selv når oljevernberedskapens skadebegrensende effekt ikke er medregnet. Dette innebærer at beredskap mot akutt oljeforurensning er en tilleggsbeskyttelse, ikke en premiss for risikoaksept. En rekke tidligere utredninger om oljevernberedskap generelt, - og i nordområdene...
Miljø | 01.04.09
Exposure levels of alkylphends causing xenoestrogenic effects in laboratory PW exposed cod, versus realistic levels in field esposed fish
In the present study of alkylphenonl (AP) esposure data from previous laboratory and field investigations on caged and feral fish were compiled. Supplementary analyses were conducted in order to complete the data matrix and suitable compounds were selected to define a comparable expression of the AP exposure level.
Miljø | 01.04.09
Water Column Monitoring 2006 Summary Report
The present study has been performed by the Section for Ecotoxicology and Risk Assessment at the Norwegian Insitute for Water Research (NIVA) under the auspices of the Water Column Monitoring survey 2007. The work was funded by Norsk olje og gass (Norsk olje og gass) and key oil production companies operating on the Norwegian sector of the North...
Miljø | 01.04.09
Confounding factors affecting biological effect measurements used in the Water Column monitoring surveys
The present study has been performed by the Section for Ecotoxicology and Risk Assessment at the Norwegian Insitute for Water Research (NIVA) under the auspices of the Water Column Monitoring survey 2007. The work was funded by Norsk olje og gass (Norsk olje og gass) and key oil production companies operating on the Norwegian sector of the North...
Miljø | 01.04.08
Miljøovervåking av offshorevirksomheten - Regional sedimentovervåking 1996-2006
Miljøovervåking av utslipp fra petroleumsvirksomheten har vært gjennomført ved regionale undersøkelser siden 1996. Totalt er sokkelen inndelt i 11 regioner. Denne rapporten sammenstiller resultatene fra overvåkingen i perioden 1996 til 2006.
Miljø | 01.11.07
CICERO – Planlagt etablering av klimafond
I denne rapporten vurderer CICERO Senter for klimaforskning hvordan man kan anvende ressursene hvis dagens CO2-avgift styres til et klimafond. I rapporten svarer tre CICERO-forskere på oppdraget ved å se virkemiddelbruken overfor olje- og gassindustrien i en bredere sammenheng.
Miljø | 01.06.07
Alternativ kraft til norsk sokkel
Norsk olje og gass har ønsket å gjennomgå forutsetninger for elektrifisering, og har derfor gjennomført en ny studie som presenteres i denne rapporten. Studien viser at tiltakskostnader bare er ett av flere elementer som må vurderes nøye dersom det skal tas beslutninger om elektrifisering i stor skala på sokkelen.
Miljø | 01.04.07
Effekter av seismiske undersøkelser på fisk, fiskefangster og sjøpattedyr
Dette er en oppsummeringsrapport som tar for seg effekter av seismiske undersøkelser på fisk, fiskefangster og sjøpattedyr. Rapporten er utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV).  
Miljø | 01.03.07
Vannsøyleovervåking - Tilstandsovervåking/ Condition monitoring 2005
Oil hydrocarbons in fish from Norwegian waters.
Miljø | 01.12.06
RKU Nordsjøen 2006
Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen.
Miljø | 01.10.06
Null miljøskadelige utslipp til sjø
I dette heftet kan du lese mer om industriens omfattende tiltak for å nå målet om null miljøskadelige utslipp til sjø, og om resultatene fra dette arbeidet.
Miljø | 01.07.06
Water Column monitoring Summary report 2005
The report reviews and summarises the environmental monitoring of the water column for the Norwegian sector of the North Sea in the period 1997-2004. The monitoring program is split in two sections: regional impact monitoring (covering one selected region on an annual basis) and condition monitoring (covering the whole Norwegian Continental Shelf...
Miljø | 26.04.06
Veiledning for energiledelse
Denne veiledningen har til hensikt å bistå selskapene med å systematisere og formalisere arbeidet med energiledelse. Energiledelse bygger på de samme prinsipper som man finner i anerkjente standarder for miljøstyring, for eksempel ISO 14001 og EMAS.
Miljø | 01.01.06
Vannsøyleovervåking - Effektovervåking/ WCM 2006
The report presents results from the Water Column Monitoring 2006, carried out in collaboration between IRIS & Akvamiljø and NIVA, with sub-contractors.
Miljø | 01.11.05
Barrierer mot utslipp – faktaark
Faktaarket tar for seg barrierer som hindrer utslipp under oljeleting, samt beredskapsressursene som kan settes inn dersom et oljeutslipp likevel skulle skje.
Miljø | 01.09.05
Null miljøskadelige utslipp og veien videre
Norsk sokkel er underlagt strenge miljøkrav, og petroleumsindustrien jobber kontinuerlig for å redusere sine utslipp og potensielle miljøpåvirkninger av disse utslippene.
Miljø | 01.01.05
Co-existence - fact sheet
This fact sheet provides a brief introduction to how the oil and gas industry is working to secure coexistence with other users of the sea.
Miljø | 01.01.05
Seismic surveys and fish - fact sheet
This fact sheet describes the principals involved in seismic surveys and gives a summary of research conducted on their effect on fish.
Miljø | 01.01.05
Risk assessment of reproductive effects of alkyl phenols in produced water on fish stocks in the North Sea
Report from RF-Akvamiljø and Havforskningsinstituttet (IMR) compiling the most relevant existing data and assessing the environmental risk of alkyl phenol discharges in produced water related to hormonal effects and reproduction effects on fish.
Miljø | 01.12.04
Zero discharges - fact sheet
The Norwegian Shelf is subject to stringent environmental requirements, and the petroleum industry works continuously to reduce its discharges. Development of new technology is essential in making production of oil and gas as environmentally friendly as possible.
Miljø | 01.11.04
Verdiskaping, sameksistens og miljø
Fafo-rapport. Hvordan vil næringslivet i Nord-Norge utvikle seg med eller uten etablering av oljenæringen? Ulike effekter, deriblant direkte ringvirkninger for næringslivet av etablering av oljevirksomhet, har vært gjenstand for flere større utredninger. Rapporten tar for seg et viktig tilleggsaspekt til ringvirkninger, nemlig samlokaliseringseffek...
Miljø | 01.11.04
Olje og miljø i Barentsregionen - veien videre
Utført av Akvaplan-niva, på oppdrag fra Norsk olje og gass. For å ivareta miljøet i våre nordlige havområder er det nødvendig med et sterkere samarbeid mellom Norge og Russland. Dette må skje i samarbeid med oljeindustrien, og man må samarbeide om både forskning og praktiske løsninger innen miljøteknologi, standardisering av metoder for risiko- og...
Miljø | 01.10.04
Nullutslipp – fakta ark
Industrien arbeider med omfattende miljøtiltak som skal fjerne miljøskadelige utslipp til sjø fra eksisterende innretninger innen utgangen av 2005. Fra nye feltutbygginger i nord skal det ikke være utslipp til sjø av produsert vann under normal drift. Faktaarket tar for seg utslipp til sjø fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, og...
Miljø | 01.08.04
Cutting Piles - Area contaminated with THC
Rapport utført av Det Norske Veritas på oppdrag fra Norsk olje og gass.    
Miljø | 01.12.03
Strand - olje. Implementering av DamE-shore for norskekysten
Fagrapport utført av Alpha miljørådgivning på oppdrag fra Norsk olje og gass.    
Miljø | 01.11.03
Offshore petroleumsproduksjon og transport i Nordvest-Russland
Rapporten Offshore petroleumsproduksjon og transport i Nordvest-Russland - Utfordringer for norsk næringsliv og norske myndigheter, er utarbeidet av Fridtjof Nansens Institutt for Miljøforum og Norsk olje og gass.    
Miljø | 01.11.03
Olje og miljø i Barentsregionen – et helhetsperspektiv
Rapporten tar for seg økosystemene i Barentshavet med fokus på særtrekkene i dette havområdet. I tillegg belyser rapporten menneskeskapte påvirkninger i Barentshavet. Rapporten er utarbeidet av Akvaplan niva.    
Miljø | 01.10.03
Risiko for større utslipp i Barentshavet - effekt av oljevern
Formålet med denne rapporten er å vurdere effekter av en norsk utbygging i dette området på den samlede miljørisikoen relatert til uhellsutslipp av olje. Rapport utført av Det Norske Veritas. Formålet med denne rapporten er å vurdere effekter av en norsk utbygging i dette området på den samlede miljørisikoen relatert til uhellsutslipp av olje...
Miljø | 01.10.03
Risikoen for oljesøl knyttet til skipstrafikk langs kysten av Norge
I dette prosjektet har vi forsøkt å etablere et bilde på sannsynligheten for oljesøl fra skip langs kysten av Norge. Rapport utført på oppdrag for Norsk Hydro av Det Norske Veritas. Sammendrag: I dette prosjektet har vi forsøkt å etablere et bilde på sannsynligheten for oljesøl fra skip langs kysten av Norge. Det er ikke gjennomført nye analyser...
Miljø | 01.09.03
Sameksistens - fakta ark
Fakta arket om sameksistens gir en kort innføring i hvordan olje- og gassindustrien arbeider for å sikre sameksistens med andre brukere av havet.    
Miljø | 01.09.03
Seismikk og fisk – fakta ark
Dette fakta arket gir en framstilling av prinsippene ved seismiske undersøkelser og sammenfatter forskning som er foretatt på virkninger for fisk.    
Miljø | 01.09.03
Oljevernberedskap – fakta ark
Fakta arket presenterer hvilket operativt apparat som er bygget opp for å hindre at eventuelle akutte oljeutslipp skader miljøet. I tillegg beskriver fakta arket også utstyret i beredskapen og hva industrien gjør for å videreutvikle og forbedre oljevernutstyr.    
Miljø | 01.06.03
Utslipp fra olje- og gassvirksomheten 2002
Rapporten gir en oversikt til sjø og luft, samt avfallsgenerering fra den norske olje- og gassvirksomheten i 2002. Utarbeidet av Novatech as for Norsk olje og gass på grunnlag av operatørselskapenes årlige utslippsrapporter til norske myndigheter.    
Miljø | 01.06.03
Alkylfenoler i torsk
Rapport utført på oppdrag fra Norsk olje og gass av RF-Akvamiljø. Engelsk tittel: Uptake, tissue distribution and elimination of C 4 -C 7 alkylated phenols in cod. Dietary vs. waterbone exposure.
Miljø | 01.05.03
Guidelines for characterisation of offshore drill cuttings piles
In October 1999 the Norwegian Institute for Water Research (NIVA) and the Norwegian Geotechnical Institute (NGI) developed the first version of the Norsk olje og gass document "A Guidance Document for Physical, Chemical and Biological Characterisation of Offshore Drill Cuttings Piles". Norsk olje og gass issued Version 2 of this document in May...
Miljø | 01.04.03
Water column monitoring 2003 - Summary report, Revised 2005
This is a revised version of the summary report of the Water Column Monitoring 2003 project. The project has been a collaboration project between RF-Akvamiljø and Norwegian Institute for Water Research (NIVA) with several sub-contractors.
Miljø | 01.03.03
Tobisens reaksjon på seismiske undersøkelser
Reaction of sand eel (tobis) to seismic shooting: A field experiment and fishery statistics study. Responsible: Ole Arve Misund, research director, Institute of Marine Research (Havforskningsinstituttet)
Miljø | 01.03.03
Nullutslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten - Status og anbefalinger 2003
Rapporten "Seismic surveys impact on fish and fisheries" gir et overblikk over mulige effekter som seismiske undersøkelser kan ha på fisk og fiskeriaktivitet.    
Miljø | 01.01.03
Elkraft fra land til norsk sokkel
Erstatning av gasskraft på sokkelen med kraft fra land har vært adressert som et viktig tiltak for reduksjon av norske CO2-utslipp. Norsk olje og gass har utarbeidet en oversikt over tiltakskost for kraft fra land. Oversikten er basert på en rekke studier som er gjennomført av både industrien og myndighetene i løpet av de siste år og sammenlignet...
Miljø | 02.06.02
Utslipp fra olje- og gassvirksomheten 2001
Rapporten gir en oversikt til sjø og luft, samt avfallsgenerering fra den norske olje- og gassvirksomheten i 2001. Utarbeidet av Novatech as for Norsk olje og gass på grunnlag av operatørselskapenes årlige utslippsrapporter til norske myndigheter.
Miljø | 01.06.02
Radioaktivitet i olje- og gassproduksjonen
Et hefte om radioaktivitet i olje- og gassproduksjonen, konsentrasjonene i fast form, i produksjonsvann, i gass, støv eller i havet omkring. Heftet gir informasjon om ulike stoffer og hvilken betydning de kan ha for mennesker og miljø.    
Miljø | 02.01.02
Mottak og opphogging av utrangerte installasjoner
Mottak og opphogging av utrangerte offshore installasjoner. Vurdering av norsk verkstedkapasitet for perioden 2001-2020.
Miljø | 01.01.02
Miljørelaterte arbeider i regi av petroleumsindustrien
En kortfattet oversikt over miljørelaterte arbeider i norske farvann som er utført i regi av oljeselskapene. Det er fokusert på innsatsen i det siste ti-året, da disse resultatene er antatt å være av størst interesse.   Arbeidene spenner over et stort register, tematisk så vel som praktisk. I denne sammenheng er det førsøkt å fokusere på...
Miljø | 01.01.02
Veiledning for utslippsrapportering 2001/2002
Veiledning til felles retningslinjer for rapportering av utslipp fra petroleumsvirksomheten.   Utarbeidet av Novatech AS for Norsk olje og gass (Norsk olje og gass), Statens forurensningstilsyn (SFT) og Oljedirektoratet(OD).    
Miljø | 29.12.01
Biomarker measurements - produced water components
Biomarker measurements in long term exposures of a model fish to produced water components (PAH and alkylphenols).
Miljø | 01.10.01
VOC - Methane recovery
Norsk olje og gass har fått utført en studie for vurdering av ulike teknologiske løsninger for redusert metanutslipp i forbindelse med lager- og lasteoperasjoner til havs. Studien er utført av Marintek.  
Miljø | 01.06.00
Veiledning for prøvetaking og analyse av produsert vann
Dette er en veiledning for prøvetaking og kjemisk analyse av produsert vann med hensyn til uorganiske og organiske komponenter samt radioaktive elementer. Veiledningen er utarbeidet i regi av Norsk olje og gass' arbeidsgruppe for produsert vann.  
Miljø | 03.01.00
Offshore Sector
Environmental Status of the Norwegian Offshore Sector Based on the Petroleum Regional Offshore Monitoring Programme, 1996-1998. Summary:  Substantial oil and gas exploration and production activity has taken place on Norway’s marine continental shelf area over the past 25 years. Environmental monitoring programs have been conducted over this...
Miljø | 01.12.99
Emissions and Discharges from the Exploration Activities 1998
Miljø | 01.01.99
Utslipp fra norsk petroleumsvirksomhet 1998
Lastes ned her.
Miljø | 01.04.98
Disposal of oil-based cuttings