Miljø

Sårbare ressurser

Verdifulle sjøbunnsorganismer og habitater som kan påvirkes av petroleumsindustriens aktiviteter
Background photo

Petroleumsindustrien har lenge hatt en proaktiv holdning til håndtering av korallrev og korallhabitater. Før leteboring i områder der det kan være koraller, sjekker selskapene alltid havbunnen nøye ved hjelp av avansert utstyr blant annet med miniubåt utstyrt med høyoppløselig kamera. Dette gjør det mulig å ta hensyn til korallene, for eksempel ved å flytte borested og rørtraséer og redusere mulige effekter til et minimum. I tillegg har industrien utviklet nye teknologier for håndtering av borekaks i nærområder til koraller. På denne måten unngår vår petroleumsvirksomheten å skade disse artsrike strukturene.

 De siste årene har oljeindustrien benyttet lignende tilnærminger der vi opererer nær en rekke andre organismer og miljøtyper. Blant annet gjelder dette svamp som særlig forekommer i Barentshavet og deler av Norskehavet. Svamp er en gruppe fastsittende dyr.  Når de forekommer i store mengder i et område, gir de bedre livsvilkår for en rekke andre arter.