Miljø

Hva er seismikk?

Seismikk er en fellesbetegnelse på undersøkelser som gjøres for å avdekke geologiske formasjoner under havbunnen.
Background photo

 

Dette hjelper petroleumsgeologer til å få en detaljert forståelse av strukturer i undergrunnen, og som derfor kan bidra til både å finne og avdekke størrelsen på olje- og gassfelter. Seismikk er helt nødvendig for å lete etter olje og gass, men også viktig for å utvikle nye olje- og gassfelter og for å utvinne mest mulig av eksisterende felt.

Er seismikk skadelig for livet i havet?
Seismikk er ikke skadelig for fiskebestandene. Helt siden begynnelsen av 70-tallet har det vært utført omfattende ­studier både i inn- og utland for å undersøke eventuelle effekter av seismikk, og resultatene er unisone. Naturlig dødelighet for egg, yngel og larver er mer enn 99 prosent, mens en eventuell økt dødelighet ifølge Havforskningsinstituttet som følge av seismikk, ikke er påvisbar. Egg og larver er spredd i store vannvolumer, mens seismikken bare har en effekt på disse innenfor en avstand på mindre enn fem meter fra lydkilden. Fordi norske myndigheter har en føre var-tilnærming overfor egg, yngel og larver, settes likevel tidsbegrensninger for seismikk i gyteområder for viktige arter og i områder der det foregår konsentrerte gytevandringer.

Kan seismikk skremme fisken?
Seismikk er lyd, og det synes å være forbundet med en skremmeeffekt. Det er imidlertid mange forhold som spiller inn, og eventuelle skremmeeffekter vil variere fra art til art og med tid og sted. Blant annet har fiskens fysiologi stor betydning for om fisken i det hele tatt blir påvirket av lyd. Forhold i vannet og området spiller også inn på spredningen av lyd, slik man også kan observere på land. Undersøkelser gjennomført av forskere både i Norge og internasjonalt tyder på at enkelte fiskerier kan erfare redusert fangst, mens andre har erfart økt fangst. Virkningene vurderes som begrenset både geografisk og i tid. For enkelte fiskere er dette likevel av betydning lokalt over en relativt kort periode.

Hvorfor har det vært konflikter mellom fiskeri- og petroleumsnæringen? Havet byr på store ressurser, og er arbeidsplass for flere næringer. Det er to hovedårsaker til konflikt mellom fiskeri og petroleum: Skremmeeffekt (se over) og den viktigste som er arealbeslag. Seismikk krever stort areal med lange kabler på opptil 8-10 km som slepes etter store fartøyer. Fartøyene har i denne perioden svært begrenset evne til å manøvrere. Av sikkerhetshensyn hindres muligheten for fiske i de samme områdene. Tidsrommet for når seismiske undersøkelser kan gjennomføres, er derfor begrenset av myndighetene. Tilsvarende har man fiskerier som krever betydelige arealer, for eksempel banklinefiske.

Hvilke tiltak gjøres?
Petroleumsnæringen har god dialog med fiskerisektoren, og arbeider for å unngå konflikter. Det at de to næringene skal kunne eksistere side om side er høyt prioritert. Utover tidsbegrensning for seismikk, er det en rekke andre tiltak som kan benyttes. Tidlig dialog i god tid før seismiske undersøkelser skal igangsettes er et slikt tiltak som olje- og gass næringen vektlegger. I tillegg har man krav om fiskerikyndig om bord i alle seismikkfartøy; årlige seminarer der begge næringer møtes i regi av Norsk olje og gass; kartløsningen SAM-X til bruk for begge næringer; samt siden 1976 en erstatningsordning for fiskeriene for de ulemper som petroleumsvirksomheten påfører fiskeriene. Alle seismiske innsamlinger blir kunngjort på Oljedirektoratets nettsider, både før og under prosessen.

Relaterte linker:

  • Fisk og seismikk: God dialog med fiskeriene er viktig for Norsk olje og gass. Her finner du mer om Fisk og seismikk-seminarene som arrangeres årlig. Les mer.