Miljøet i havet

Næringen bruker betydelige ressurser for å forstå hvilke utslipp som kan føre til effekter på miljøet i havet slik at rett tiltak kan igangsettes for å forhindre eller redusere utslipp.
Background photo

Denne innsatsen omfatter kartlegging og overvåkning av miljøet for å vurdere tilstanden, forskning og utvikling, og tiltak for å redusere og forhindre utslipp av miljøskadelige stoffer. I likhet med all annen menneskelig virksomhet innebærer utvinning av olje og gass en mulighet for påvirkning av miljøet. Påvirkning kan oppstå både som følge av utslipp omfattet av tillatelsen og utilsiktede hendelser som fører til utslipp til sjø.

Her finner du prosjekter og samarbeidsarenaer for miljøarbeidet i Norsk olje og gass.

Forum for miljøovervåking

Operatørselskapene på norsk sokkel overvåker havmiljøet nøye. Miljøovervåkingen omfatter både havbunnen og vannsøylen. Les mer.

Beredskapsforum

Hensikten med Beredskapsforum er å styrke kommunikasjonen mellom myndigheter, operatører og andre aktører innen beredskap. Blant annet skal forumet informere om endringer innen regelverk og veiledninger, klargjøre forventninger og problemstillinger. Les mer.

Seismikk

Seismikk er en fellesbetegnelse på undersøkelser som gjøres for å
avdekke geologiske formasjoner under havbunnen. Les mer.

Fisk og seismikk

God dialog med fiskeriene er viktig for Norsk olje og gass. Her finner du mer om Fisk og seismikk-seminarene som arrangeres årlig. Les mer.

Sårbare ressurser

Verdifulle sjøbunnsorganismer og habitater som kan påvirkes av petroleumsindustriens aktiviteter. Les mer.

Injeksjon av dispergeringsmiddel ved kilder under vann

Injeksjon av dispergeringsmiddel ble for første gang benytte i stor skala under Macondohendelsen i Meksikogulfen. Metoden er senere videreutviklet i betydelig grad. Les mer.

Miljørapporter

Hvert år publiserer Norsk olje og gass sin egen miljørapport. Her kan du lese  de siste årenes rapport.