Miljø

Fremtidens energinæring på norsk sokkel – klimastrategi mot 2030 og 2050

Olje- og gassnæringen i Norge tar et kjempeløft for å kutte klimautslipp gjennom en felles klimastrategi som viser vei til en mer energieffektiv fremtid.
Background photo

Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine absolutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050.

Norsk olje- og gassnæring vil sammen med rederier og riggeiere være en pådriver for at fartøyskategorier innenfor offshore maritim aktivitet bidrar aktivt til oppnåelse av målet i Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart om 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030 i innenlands sjøtransport og fiske.

Olje- og energiminister Tina Bru fikk overrakt klimastrategien til en samlet norsk olje- og gassindustri. Foto: Moment Studio.

Mer forskning på lav- og nullutslipp

Olje- og gassindustrien i Norge vil arbeide for ytterligere økning av forskning og utvikling av lav- og nullutslippsløsninger.

Industrien vil ta initiativ til å etablere et forum som fremmer en bedre samhandling mellom olje- og gasselskapene, leverandørindustrien og akademia for å stimulere utvikling av lav- og nullutslippsteknologi.

I tillegg til å kutte utslippene fra egen virksomhet og tilknyttet offshore maritim aktivitet, skal olje og gassindustrien i Norge gradvis skape en ny og fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel som inkluderer havvind, hydrogen og CO2 -fangst og -lagringsprosjekter som tilrettelegger for store utslippskutt i Norge, Europa og resten av verden. Dette legger grunnlaget for videre verdiskaping og arbeidsplasser i en næring med høy kompetanse og teknologikraft på vei mot et framtidig nullutslippssamfunn

Et resultat av partssamarbeid

Klimastrategien og målene er utarbeidet av KonKraft gjennom en arbeidsgruppe med bred representasjon fra Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund sine medlemsbedrifter og representanter fra LO, Industri Energi og Fellesforbundet. Formålet med klimastrategien er å gi et tydelig signal om den veien næringen har staket ut i en verden der målene i Parisavtalen må oppnås.

Les mer i rapporten og uttalelsen vedlagt under.


Dokumenter


Statusrapport 2021: Framtidens energinæring på norsk sokkel – Klimastrategi mot 2030 og 2050

Framtidens energinæring på norsk sokkel - Klimastrategi mot 2030 og 2050

Klimauttalelse fra KonKrafts råd

The energy industry on the NCS - Climate strategy towards 2030 and 2050