Miljø

Nitrogenoksider

NOx-utslippene har blitt vesentlig redusert gjennom utløste tiltak fra NOx-fondet.
Background photo

Den viktigste kilden til utslipp av NOx er energiproduksjonen som skjer på plattformene offshore. I tillegg er dieseldrevne motorer på flyttbare rigger en viktig kilde. De flyttbare riggene benyttes både til leteboring og produksjonsboring.

Miljøavtalen om NOx regulerer næringsorganisasjonenes forpliktelser overfor myndighetene til å redusere sine samlete NOx-utslipp. Norge har allerede oppfylt NOx-forpliktelsene i Gøteborgprotokollen for 2020. Innsatsen for å redusere NOx-utslipp gjennom NOx fondet har vært avgjørende for å oppfylle denne forpliktelsen.

Ny NOx-avtale gjelder fra 2018 – 2025 og ble godkjent av ESA i februar 2018. Den nye NOx-avtalen anses som et sterkere virkemiddel for utslippsreduksjoner enn tidligere miljøavtaler og med den nye avtalen må eventuelle aktivitetsøkninger i sektorene som omfattes av NOx-avtalen kompenseres med ytterligere reduksjoner.

Les mer om nitrogenoksider her: