Elektrifisering av norsk sokkel

Hvorfor vi elektrifiserer norsk sokkel, og konsekvenser av ikke å gjøre det.
Background photo

Arbeidsplasser/prosjekter

Flere av de kommende olje- og gassprosjektene på norsk sokkel er planlagt med kraft fra land. Uten elektrifisering står flere av disse prosjektene i fare.

Wisting-feltet i Barentshavet er et oljefelt, og det er ikke nok gass i feltet til at man kan bruke gassturbiner for å produsere den strømmen Wisting trenger. Equinor er operatør for feltet og har opplyst at feltet vil ha investeringer på ca. 68,4 milliarder kroner og at det i utbyggingsfasen vil sysselsette 28.000 arbeidsplasser i norsk industri. Uten kraft fra land står Wisting-feltet i fare for å ikke bli realisert.

NOAKA-feltet i Nordsjøen er planlagt utbygd med kraft fra land. Investeringsanslaget er 65-90 milliarder kroner. Prosjektet ventes å sysselsette 50.000 årsverk i utbyggingsfasen.

Linnorm-feltet er et gassfelt i Norskehavet. Linnorm er planlagt utbygd med kraft fra land. Operatøren Shell opplyser at feltet kan komme i drift allerede fra 2026. Det vil tilføre Europa sårt tiltrengt gass. Investeringene anslås til 16 milliarder kroner.

Både NOAKA og Linnorm vil bli forsinket uten elektrifisering. I verste fall vil ikke prosjektene bli realisert. Da går vi glipp av arbeidsplasser og verdiskaping.

Konkurransekraft

Alle næringer, både i Norge og ellers i verden, møter krav fra kunder, forbrukere og myndigheter om å redusere sine utslipp. Med stadig høyere krav og avgifter vil det være de som kan produsere med lavest utslipp og til lavest kost som vil være mest konkurransedyktige. Elektrifisering av feltene hvor det er lønnsomt vil sikre at feltene kan produsere med minimale utslipp i lang tid framover. Det er viktig for sokkelens konkurransekraft og for samfunnets inntekter langt inn i fremtiden.

Nødvendig for å nå klimamålene

For å nå klimamålene er elektrifisering er vårt viktigste verktøy for å kutte utslipp på norsk sokkel. Uten elektrifisering av enkelte felt når vi ikke målet om halvering av utslippene. Da blir det vanskeligere for Norge å nå sine nasjonale klimamål. Konsekvensen er at andre næringer må kutte betydelig mer til en høyere kostnad, noe som vil være både krevende og uheldig.

Ikke alt skal elektrifiseres

Det er kun enkelte felt på norsk sokkel som skal elektrifiseres. Vi elektrifiserer ikke for enhver pris og de elektrifiseringsprosjektene som planlegges gjennomført er gjennomgående rimeligere enn veldig mange av tiltakene i andre sektorer i Norge. Hvert enkelt prosjekt vurderes hver for seg. Kostnad, kraftsituasjonen og feltenes levetid er blant faktorer som vurderes før det besluttes å elektrifisere.