Miljø

CO2-fangst og -lagring

Utvikling av løsninger for CO2-fangst og -lagring er helt nødvendig for å nå ambisiøse klimamål i Norge, Europa og globalt.
Background photo

Utvikling av løsninger for CO2-fangst og -lagring (CCS) vil være viktig for å nå ambisiøse mål i Norge, Europa og globalt. Verdens etterspørsel etter energi øker og CCS blir helt sentralt for å redusere utslipp fra energiproduksjon og industrielle prosesser basert på fossile energikilder. Norske myndigheter har lenge vært en global pådriver for utvikling av løsninger for CCS lagring og støtter opp om teknologiutvikling og internasjonalt samarbeid på en rekke arenaer. Norske forskningsinstitusjoner og brede lag av norsk næringsliv og industri har over mange år bygget seg opp verdensledende kompetanse på området.

Teknologisenter Mongstad (TCM) har siden åpning i 2012 hatt en sentral rolle nasjonalt og globalt for utviklingen av teknologier for CO2-fangst. På senteret kan selskaper teste og verifisere ulike metoder for fangst og rensing av CO2. I tillegg til kommersiell testing, brukes TCM også til forskningsformål, noe som bidrar til å bygge opp en verdensledende kompetanse på CO2-fangst i Norge.

Innenfor CO2-lagring har norsk olje- og gassindustri særlig sterk kompetanse og erfaring. Teknologien har vært i bruk i full skala på både Sleipner- og Snøhvit-feltene, hvor totalt 25 millioner tonn CO2 har blitt injisert for trygg lagring i undersjøiske reservoarer siden henholdsvis 1996 og 2007.

Industrien i Norge er sterkt involvert i den pågående utviklingen av verdens første fullskala verdikjede for CCS fra industriprosesser og avfallshåndtering. De norske fullskala CCS-prosjektene vil ha stor betydning for om CO2-utslipp fra andre store punktutslipp på land også kan fanges og lagres. CO2-fangstprosjektet ved Norcem Heidelbergs sementfabrikk i Brevik vil være verdens første i sitt slag. CCS utvikles også for Fortums energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Transport- og lagringsløsningen for CO2-fangst i disse anleggene utvikles i Northern Lights, et samarbeidsprosjekt mellom energiselskapene Equinor, Shell og Total. Prosjektet omfatter transport, håndtering og permanent lagring av CO2 i et geologisk reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen. Dette inkluderer et landanlegg for mottak, mellomlagring og eksport i Øygarden kommune i Hordaland, en rørledning og kontrollkabel til en injeksjonsbrønn, samt et geologisk reservoar for injeksjon og permanent lagring av CO2.

Fremstilling av hydrogen fra naturgass med CCS representerer et stort potensial for å sikre avsetning for de norske naturgassressursene på lengre sikt og samtidig bidra til å forenkle EUs omstilling til lavutslippssamfunnet.

Les mer om CCS her:

 

https://www.endrava.com/finding-co2-for-capture-and-storage-in-europe/

https://www.iea.org/reports/ccus-in-clean-energy-transitions