Håndbøker og veiledninger

Background photo
17.02.20
Veiledning - analyse av miljørisiko med ERA-akutt
ERA Akutt metodikken blir nå tatt i bruk på norsk sokkel for analyse av miljørisiko knyttet til akutte utslipp av olje. Det vedlagte dokumentet gir en beskrivelse av ERA Akutt metoden. Videre beskrives de metodiske elementene som inngår i en miljørisikoanalyse når man benytter ERA Akutt. Metoden er...
04.09.19
Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner
Dette brodokumentet beskriver ansvar og roller i tilknytning til større tilfeller av akutt forurensning fra virksomheten på kontinentalsokkelen hvor Kystverket helt eller delvis overtar ledelsen av arbeidet med å bekjempe miljøkonsekvensene av hendelsen i henhold til forurensningslovens § 46, 3. ledd. Utgangspunktet for dokumentet er behovet for å...
08.08.19
Bransjemal - OGI "Leak/no leak" for kvantifisering av smålekkasjer og diffuse utslipp
  Dette dokumentet er et vedlegg til Håndbok for kvantifisering av direkte metan- og NMVOC‑utslipp, vedlegg til retningslinje NR: 044 og skal være utgangspunkt for eventuelle selskapsspesifikke, installasjonsspesifikke prosedyrer/instrukser for OGI/IR "Leak/no leak" målinger. Hensikten med bransjemalen er å sikre at utslippsmengdene fra...
06.02.17
Guidance for drill cuttings pile sampling 2-1-2017 Final
27.01.17
Veileder i beregning av utblåsningsrater og -varigheter for bruk i miljørisikoanalyser
Rev. juni 2021. Dette er en oppdatert versjon av rapporten: Retningslinjer for beregning av utblåsningsrater og -varighet til bruk ved analyse av miljørisiko (2007). Utblåsninger av olje inngår som den viktigste hendelsen i miljørisiko- og beredskapsanalyser. Det er utarbeidet et eget vedlegg som beskriver...
06.12.16
Beste praksis - oljedriftsmodellering
Acona, Akvaplan-niva og DNV GL har i samarbeid med Norsk olje og gass utarbeidet en beste praksis for oljedriftsmodellering. Primært er denne gyldig ved bruk av SINTEFs oljedriftsmodell, men flere av elementene er også aktuell ved bruk av andre modellverktøy. Målsetningen for en felles beste praksis for statistiske oljedriftsberegninger til bruk i...
11.08.14
Environmental risk methodology MIRA
MIRA metodikken ble utviklet for å gi en felles tilnærming for miljørisikoanalyser. Veiledningen danner et felles rammeverk for gjennomføring av miljørisikoanalyser. Veiledningen innebærer standardiseringer av en rekke parametere, inngangsdata og delanalyser som inngår i miljørisikoanalysen. Miljørisikoanalyser som gjennomføres etter MIRA metoden...
06.01.14
Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser
Oppdatert 26/03-21 Formålet med denne veiledningen er å beskrive rammene for gjennomføring av miljørettede beredskapsanalyser. Den gir også føringer for å sikre entydige inngangsdata, forutsetninger og prinsipper som inngår i analysegrunnlaget uavhengig av metoden som benyttes. Veilederen anbefaler ikke en spesifikk analysemetodikk, men gir...
13.09.13
Håndbok i konsekvensutredning ved offshore avvikling (Impact assessment for offshore decommissioning)
Revidert juni 2020
24.01.13
Mapping, risk assessment, mitigation and monitoring of seabed habitats
This handbook describes key species and habitats such as corals and sponges and how these can be impacted by petroleum activities. The document gives recommended methods and requirements for visually assessing the habitats, impact assessment, mitigation and documentation/monitoring of effects. A summary of existing knowledge on impact from the...
01.10.08
Metodikk for miljørisiko på fisk ved akutte oljeutslipp
Effekter av akutte oljeutslipp på egg og larver av fisk er beskrevet av en faggruppe bestående av Det norske Veritas, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo. Rapporten gir en beskrivelse av prosesser og inngangsdata som inngår i vurderingen av effekter av akutte oljeutslipp på fisk. Rapporten gir premisser for risikovurderingsmetodikk på...