Drift

Innspill til designmiljøene "Lett å gjøre rett"

I designfasen gjøres det en rekke valg som påvirker muligheten for hydrokarbonlekkasjer i driftsfasen. Målet er at utstyret skal designes på en slik måte at det er "lett å gjøre rett" i driftsfasen.
Background photo

Årsaksanalysen viser at de fleste hydrokarbonlekkasjene har skjedd i forbindelse med menneskelig inngripen på hydrokarbonførende utstyr. Omtrent 2/3 av disse feilene har blitt gjort under klargjøring og tilbakestilling, og kun ca. 1/3 ved selve arbeidsutførelsen.

Det er i 2014 etablert et nytt samarbeidsforum for leverandører og operatører om reduksjon av risiko ifm. hydrokarbonlekkasjer, i regi av Norsk Industri og Norsk olje og gass. Dette forumet skal være  en arena for erfaringsoverføring mellom brukere av innretningene og designmiljøene for i fremtiden å unngå uheldige designløsninger som kan være medvirkende årsaker til hydrokarbonlekkasjer. Forumet skal særlig legge vekt på å identifisere forbedringer for å redusere risiko ifm. hydrokarbonlekkasjer knyttet til designfeil i prosessanleggene og/eller uheldig menneske maskingrensesnitt.