Drift

Erfaringsutveksling med britisk sokkel

Background photo

I en årrekke har det i følge en studie gjennomført av petroleumstilsynet (RNNP) vært færre hydrokarbonlekkasjer på britisk sokkel enn på norsk sokkel. Den positive utviklingen på norsk sokkel har imidlertid bidratt til å redusere forskjellene i antall lekkasjer mellom norsk og britisk sokkel.

Forskjellene i antall HC-lekkasjer mellom norsk og britisk sokkel er diskutert i RNNP (ekstern lenke). Det er ikke uten videre lett å sammenligne de to soklene, og det har derfor vært gjort et utvalg av innretninger som vurderes å være sammenlignbare.

Dersom en ser på hele perioden fra 2000 til 2012 konkluderer RNNP med at det har vært flere lekkasjer på norsk sokkel enn på britisk sokkel. Men dersom en tar for seg kun siste del av denne perioden, 2007-2012, er situasjonen at det har vært færre lekkasjer på norsk sokkel enn på britisk sokkel.

Prosjektet har en målsetting om å få gjennomført en sammenlignende studie av årsakene til hydrokarbonlekkasjene på norsk og britisk sokkel. En slik studie vil kunne brukes i neste omgang til å identifisere målrettede tiltak for ytterligere reduksjon av antall HC-lekkasjer på begge soklene.

Som en del av arbeidet med erfaringsutveksling har dessuten prosjektet publisert en rekke forskningsartikler (se egen aktivitet).