Håndbok i ergonomi

Background photo

Formålet med denne håndboken er å etablere en felles forståelse og praksis for identifisering av og oppfølging av ergonomiske forhold primært relatert til petroleumsvirksomhet offshore. Hensikten med håndboken er å bidra til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø med hensyn til ergonomi. Målet er å fremme helse, redusere risiko for utvikling av arbeidsbetingede belastningslidelser, øke arbeidseffektivitet og lønnsomhet. Det er også et mål å bidra til at arbeidsplasser og arbeidsutstyr utformes og plasseres slik at faren for feilhandlinger som kan ha betydning for sikkerheten reduseres.


Dokumenter


Håndbok i ergonomi.pdf