Drift

Måling av hånd-arm vibrasjon

Generelle krav for å utføre målinger av hånd-arm vibrasjoner er spesifisert i ISO 5349-1. Videre finner en i ISO 5349-2 retningslinjer og strategier for korrekt utførelse av målinger.
Background photo

Ved å benytte strategien beskrevet i ISO 5349-2 vil en kunne danne seg et realistisk bilde av den daglige eksponeringen arbeidstakeren utsettes for. I tillegg vil en få et innblikk i usikkerheter knyttet til målingene.

Vibrasjonseksponeringen beskrevet i ISO 5349-1 baserer seg kun på vibrasjonseksponeringen i gripsonen eller håndtak og eksponeringstid. Tilleggsfaktorer som grep og styrke/press som styres av operatøren, hånden og armens stilling/ posisjon i forhold til kroppen, retningen på vibrasjonen eller andre faktorer som påvirkning av kulde er ikke tatt med i betraktningen. (se Faktorer som påvirker eksponering av vibrasjon)

Måling av vibrasjonseksponering er dermed avhengig av kun to faktorer;

  • Vibrasjonen som måles i m/s2 (denne verdien beregnes ut fra de tre single aksene og frekvensveiefilter)
  • Tiden (pr. dag) en utsettes for vibrasjonen

Ut fra dette beregnes den daglige vibrasjonseksponeringen en arbeidstaker utsettes for.