Støy i og rundt helikopter

Helikopter er det viktigste transportmiddelet for offshorearbeidere som skal til og fra jobb i Nordsjøen. Stor trafikk og høyt støynivå fra maskinene gir fare for hørselskade både for passasjerene og for de som håndterer helikoptrene på helidekk.
Background photo

Som et strakstiltak har prosjektet tatt inititiv til bedre tilgang til skumpropper og tilhørende opplæringanimasjon på heliportene, se animasjonen her.

 

Dette delprosjektet er igangsatt for å få en bedre kartlegging av risiko for hørselskader i forbindelse med helikoptertransport. Både støy utenfor og inni helikopteret er vurdert for passasjerer og helidekkpersonell. I tillegg omtales piloter og SAR personell. 

Støynivået fra et offshorehelikopter kan gi et betydelig bidrag til støyeksponeringen i løpet av en arbeidsdag. Dette gjelder både for de som håndterer helikopterene ved heliport og på helidekk samt alle offshorearbeidere som benytter helikopter som transportmiddel til og fra norsk sokkel.

Ekstremt høyt støynivå kan forekomme i noen områder rundt helikopteret, men også inni helikopteret er det relativt høye støynivåer.

Det overordnede målet for delprosjektet er å etablere nye rutiner eller forbedre eksisterende rutiner som sterkt reduserer risiko for hørselskader ved helikoptertransport.

 Se også frokostmøtet om helikopterstøy.

 

      Støysonekart

       Anbefalinger

       Målt støynivå på helidekk

      Beregning av støyeksponering

      Status i dag