Hørselskade, kjemikalier og medikamenter

Det er ikke bare støy som kan påvirke hørselen. En rekke kjemikalier og medikamenter har ugunstig effekt på hørselen.
Background photo

Støyprosjektet (delprosjekt ”sårbarhetsfaktorer”) har drøftet hvilke tiltak petroleumsnæringen bør iverksette basert på dagens kunnskap. Konklusjonen er at det foreløpig ikke er grunnlag for å endre grenseverdier for støyeksponering eller kjemikalieeksponering basert på hørselskadelige effekter. Derimot er det ønskelig at man internasjonalt vurderer bedre merking av hørseslskadelige kjemikalier.

 

Du kan laste ned rapporten.