Barrierekontroll, rett bruk av hørselvern

Barrierer er en viktig del av forebyggende arbeid mot risikofaktorer i arbeidsmiljø generelt. Det er svært viktig at barrierer mot støy virker som forutsatt, slik at eksponering og risiko er under kontroll og begrenses til et akseptabelt nivå.
Background photo

For noen aktiviteter (egenprodusert støy, helikopter, fakling) er personlige barrierer ofte eneste realistiske tiltak.

Med "barrierer" forstås i dette delprosjektet

  1. Temporære skjermingstiltak, rettet mot beskyttelse av personell  
  2. Begrensning av eksponeringstid
  3. Bruk av hørselsvern (personlig barriere)

Det ble vurdert at tekniske tiltak knyttet til permanent drift og/eller fastmontert utstyr ikke inngikk i gruppens arbeidsområde. Dette ble av delprosjektet ansett å høre inn under gruppen for områdestøy.