Retningslinjer, rammebetingelser og ansvar

Background photo

Oversikt over andre relevante lover, forskrifter, standarder og retningslinjer finner du her.

 

Etter avslutningen av prosjektet (publisert 24.09.2015) er det utarbeidet en presentasjon på engelsk: Cost benefit possibilities. Cost/benefit as a result of new requirements in Norwegian Oil and Gas Recommended  Guideline for  Handling Noise (GL 114).

 

Rammebetingelser og ansvar
I følge petroleumsloven §1-6 er operatøren dem som på retthaversk vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomhet. Ansvarsfordelingen styres videre gjennom regelverket og avtalene som inngås med kontraktører. Alle som deltar i petroleumsvirksomheten har plikt til å etterleve regelverket. Slik ansvarsfordeling er også omtalt i lover og forskrifter.

I følge petroleumsloven §10-6 plikter rettighetshaver (operatør) og alle andre som deltar i petroleumsvirksomheten å etterleve loven, forskriftene og enkelt vedtak. I tillegg plikter rettighetshaver å påse at enhver som utfører arbeid for seg å overholde bestemmelsene gitt i eller i medhold av loven. Arbeidsmiljøloven hjemler eksplisitt ikke krav om påse ansvar på samme måte som petroleumsloven.

 

I støyprosjektet er det utarbeidet en anbefaling til fordeling av ansvar innenfor støy og vibrasjoner på et mer detaljert nivå enn det man finner i regelverket:

  • Forskrifter om funksjonskrav og ansvar for etterlevelse
  • Hva kontrakten skal ivareta
  • Forslag til ansvarsdeling