Prosjekt kjemisk arbeidsmiljø 2007-2011

Prosjekt kjemisk arbeidsmiljø har arbeidet med å gjøre næringen bedre til å håndtere risiko rundt kjemikalier i arbeidsmiljøet i olje- og gassektoren.

Background photo
Om prosjektet
Prosjekt kjemisk arbeidsmiljø har arbeidet med å gjøre næringen bedre til å håndtere risiko rundt kjemikalier i arbeidsmiljøet i olje- og gassektoren. Prosjekt kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien ble opprettet i 2007 for å gi et helhetlig bilde av den nåværende og tidligere eksponeringssituasjon, beskrive og tette igjen kunnskapshull og...
131 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av benzeneksponering
Norsk olje og gass retningslinje 131 for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av benzeneksponeringer ble laget for å støtte virksomhetene i arbeidet med å identifisere, risikovurdere, kontrollere og overvåke benzeneksponering i petroleum
Presentasjoner fra frokostmøter
Her finner du presentasjoner som blir holdt under frokostmøter ved Måltidenes Hus.
Aktiviteter
Kjemikalieprosjektet blir avsluttet som prosjekt ved utgangen av 2011. Videre aktiviteter og oppfølging vil i stor grad være opp til de ulike selskapene. Det anbefales et tydelig engasjement i selskapene for å få til en enda mer robust styring av kje
Kjemikalieopplæring
Kunnskap er en forutsetning for sikker håndtering av kjemikalier. På denne siden er det samlet informasjon om relevant opplæring innenfor området.
Fagtema
Prosjektrapporter
Rapportene fra prosjektet Kjemisk Arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien er samlet på denne nettisden.
Fagtema
Hørselsskadelige kjemikalier
Det er vel kjent at noen kjemikalier og medisiner kan svekke hørselen, alene eller i samvirke med støy. Flere av disse kjemikaliene finnes i arbeidsmiljøet. Kjemikalier som påvirker innerøret, og slik kan svekke hørselen, kalles ototoksiske.
Fagtema
Kvikksølv
Metallisk kvikksølv og mange av kvikksølvforbindelsene er giftige, og kan forårsake store helseplager. Små mengder kvikksølv forekommer naturlig i naturgass og råolje.
Fagtema
Varmt arbeid og åndedrettsvern
Ved varmt arbeid, dvs sveising, skjærebrenning, kutting osv., utvikles det en hel rekke helseskadelige stoffer. Kunnskap er viktig for å beskytte seg mot disse stoffene.
Fagtema
Biologiske eksponeringsmarkører
Det er ofte vanskelig å få gjort gode vurderinger av reell kjemikalieeksponering. Det kan være fordi det er vanskelig å måle konsentrasjonen av kjemikaliet i luft, fordi eksponeringen varierer mye over tid, fordi arbeidspraksis gjør at eksponeringen varierer mye fra person til person, fordi det er uklart om verneutstyret er godt nok og brukes...
Fagtema
Historisk eksponering
Rapport om historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien.
Konferanser
(2011) Status og kunnskap
Oppsummering av kjemikalieprosjektet
Konferanser
(2011) Personlig verneutstyr
Heldagsseminar om kjemikalier og personlig verneutstyr.
Konferanser
(2009) Biologiske eksponeringsindikatorer
Heldagsseminar om bruk av biologiske eksponeringsindikatorer
Konferanser
(2009) EUs nye kjemikalieregelverk - REACH
Heldagsseminar om det nye felleseuropeiske kjemikalieregelverket - REACH
Konferanser
(2008) Varmt arbeid og åndedrettsvern
Heldagsseminar om varmt arbeid og riktig valg og bruk av åndedrettsvern
Konferanser
(2008) Bruk av kjemikalier i olje- og gassindustrien
Oppstartsseminar for prosjekt kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien