093 Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

Mindre justeringer av tekst i ny revisjon av retningslinje 093

Det er gjort mindre justeringer i teksten av den reviderte retningslinjen og tilhørende vedlegg i mars 2014. Dette medfører ikke endring av revisjonsnummeret.

Revisjon av retningslinje 093

Retningslinjen er revidert som en følge av betydelige endringer i regelverk og selskapenes praksis når det gjelder avfallsstyring. Endringene er synliggjort i kapittel 2 i retningslinjen.

Retningslinjen vil bli oversatt til engelsk i løpet av kort tid.

Egil Dagsund
Fagsjef, miljø

Dokumenter


093_Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 12.03.2014 .pdf

093 - Vedlegg 1 - Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner.pdf

093 - Vedlegg 2 - Tabell med utskriftsvennlig full klassifisering.pdf

093 - Vedlegg 3 - Anbefaling om utfylling av deklarasjonsskjema for farlig avfall.pdf

093 - Vedlegg 4 - Anbefaling om bruk av dokumentasjon for levering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall.pdf

093 - Vedlegg 5 - Eksempler på beregningsgrunnlag sorteringsgrad.pdf