085 Anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann

Background photo

085 Anbefalte retningslinjer - Rev. 01

Klif presenterte i desember 2011 nye krav til enkelte av operatørene på norsk kontinentalsokkel. Dette har medført enkelte endringer i retningslinjene.

Videre har Klif oppdatert "Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs" den 17. januar 2013, TA-3010/2013. Den erstatter TA 2718/2010.

Norsk olje og gass har derfor publisert en korrigert versjon av retningslinjen den 8. februar 2013. Dette medfører ikke endring av revisjonsnummeret.

 

Einar Lystad
Fagsjef, havmiljø