139 Anbefalte retningslinjer for håndtering av innsideinformasjon

Background photo

139 Anbefalte retningslinjer - Rev. 01
Vedlegg 1 - Juridisk rapport, innsideinformasjon

Bakgrunnen for Norsk olje og gass retningslinjen for håndtering av innsideinformasjon er Økokrims forelegg til noen medlemsbedrifter vedrørende påstått brudd på verdipapirhandelloven.

Formålet er å gi oljeselskapene veiledning til på mest hensiktsmessig måte å etterleve verdipapirhandellovens regler om håndtering av innsideinformasjon.

Retningslinjen er sendt til Finanstilsynet, Oslo Børs, Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet, og inneholder forslag til veiledning for hvordan oljeselskapene bør håndtere sensitiv informasjon, blant annet i forbindelse med letebrønner.

Til retningslinjen følger to vedlegg:
1. Vedlegg 1 - Juridisk rapport, innsideinformasjon
2. Vedlegg 2 - Eksempel på meldinger (vedlegget ligger nederst i retningslinjedokumentet)

  

Marita Bjelland Botne
Advokat - fagsjef juss/skatt