104 Anbefalte retningslinjer krav til informasjonssikkerhetsnivå i IKT-baserte prosesskontroll-, sikkerhets- og støttesystemer

Background photo

104 Anbefalte retningslinjer - Rev. 06
Appendix - Selv assessment ISBR

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 104 - Norwegian Oil and Gas recommended guidelines on information security baseline requirements for process control, safety and support ICT systems.

Revisjonen er den sjette i rekken, datert 05.12.2016.

Hovedformålet med denne revisjonen har vært å oppdatere innholdet i henhold til endret trusselbilde og nye driftsmetoder. Endringene er synliggjort i kapittel 2. Retningslinjene foreligger kun på engelsk.

 

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering