133 Anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern

Background photo

133 Anbefalte retningslinjer

Det er etablert en ny Norsk olje og gass retningslinje 133 - Anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern pr 19.09.2011.

Retningslinjen er utarbeidet som en del av det partssammensatte bransjeprosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien.

Denne retningslinjen anbefaler en metode for tetthetstesting av åndedrettsvern. Hensikten er at åndedrettsvern skal framstå som en dokumentert og kontrollert barriere mot kjemikalieeksponering. Bruker skal ha trygghet for at åndedrettsvernet er tilpasset og gir forsvarlig tetning, og arbeidsgiver skal ha oversikt over at åndedrettsvernet fungerer etter hensikten.

 

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering