132 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av kvikksølveksponering, PR.

Background photo

132 Anbefalte retningslinjer - Rev. 01 

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 132 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av kvikksølveksponering.

Revisjonen er den første i rekken, datert 20.09.16. 

De vesentligste endringer i denne revisjonen er at tittelen er ny og at retningslinjen er avgrenset til å gjelde arbeidsmiljø og helse Det inkludert ny kunnskap fra raffineri (IPIECA), fra engelsk sektor (IKIMP) og inkludert informasjon om damptrykk. Videre er det endret fra kategorisering av installasjon i fargekoder til strategi om masse-balanse inn og ut, det er inkludert beste praksis for prøvetaking av kvikksølv i hydrokarbon/prosesstrømmer, og inkludert eksponeringssituasjoner for kvikksølv relatert til temperatur.

En mer detaljert oversikt over endringene i denne revisjon er tilgjengelig i vedlegg A.

Disse retningslinjene er etablert som en del av prosjekt kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien.

 

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering