131 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av benzeneksponering

Background photo

131 Anbefalte retningslinjer

Norsk olje og gass retningslinje 131 er laget for å støtte virksomhetene i arbeidet med å identifisere, risikovurdere, kontrollere og overvåke benzeneksponering i petroleumsindustrien.

Arbeidet med å utforme retningslinjen er en videreføring av kjemikalieprosjektet og anbefalingene kan implementeres i selskapenes egne strategier og styringsdokumenter.

Retningslinjen har 5 tilhørende vedlegg som finnes til sist i retningslinjen.

 

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering