Informasjon om Norsk olje og gass' retningslinjer

Background photo

Norsk olje og gass har etablert en rekke retningslinjer innenfor arbeidsliv, boring, drift,miljø, helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, juridisk, ytre miljø, seismikk- og brønndata og økonomi. De gjeldende retningslinjene kan lastes ned fra Norsk olje og gass' hjemmeside.

Det pågår en kontinuerlig revisjonsprosess når det gjelder Norsk olje og gass' retningslinjer. De reviderte retningslinjene vil bli publisert etter hvert som de er godkjent.

Endringer synliggjøres i et eget vedlegg A i retningslinjen og i artikkelen som er tilknyttet retningslinjen. De retningslinjene som blir tilbaketrukket merkes med ”Utgått” og vises i en egen oversikt.

Norsk olje og gass' retningslinjer vil som hovedregel være tilgjengelig både på norsk og engelsk. Retningslinjene vil bli oversatt etter hvert som de foreligger godkjent.

 

I utgangspunktet har Norsk olje og gass-retningslinjer  ingen rettslig status.

De er å betrakte som anbefalinger og råd som ikke er direkte bindende for brukerne. Langt på vei vil de allikevel være styrende for de valg som skal tas. I andre tilfeller kan en retningslinje gi uttrykk for fellesløsninger som er fremforhandlet mellom operatørene og/eller andre bransjeorganisasjoner. Selskapenes implementering av Norsk olje og gass retningslinjer vil skje gjennom krav i kontrakter og/eller implementering i interne styringssystemer.

Når det gjelder forholdet til lover og forskrifter er dette som følger:

Funksjonskrav i forskriftene, der en beskriver hva som skal oppnås framfor å angi konkrete løsninger, vil ofte utfylles ved henvisning til anerkjente standarder. Unntaksvis vil Norsk olje og gass retningslinjer kunne bli anerkjente normer gjennom henvisning i myndighetenes veiledning til forskrifter. Ref Rammeforskriftens § 24 Bruk av anerkjente normer.